Rehabilitace

line
Rehabilitace je základní medicínský obor, v České republice nese název  rehabilitační a fyzikální medicína.

Dle definice OSN jde o proces, jehož cílem je umožnit osobám se zdravotním postižením, poškozeným úrazem, nemocí nebo vrozenou vadou, aby dosáhly a zachovaly si optimální fyzickou, smyslovou, intelektovou, psychickou a sociální úroveň funkcí a poskytnout jim prostředky k dosažení vyšší úrovně nezávislosti a kvality života. Rehabilitace může zahrnovat opatření pro zajištění a obnovu funkcí nebo opatření kompenzující ztrátu či funkční omezení.

 

 

KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU FYZIOTERAPIE

 • 1.1. Číslo odbornosti Dle vyhlášky MZ č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Seznam diagnostických a terapeutických výkonů s bodovými hodnotami ve znění vyhlášky MZ č. 134/1998 Sb. Odbornost 902 a 918
 
 • 1.2. Definice, předmět a cíl oboru
  • 1.2.1. Definice Fyzioterapie je obor zdravotnické činnosti zaměřený na diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového systému. Prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických postupů cíleně ovlivňuje funkce ostatních systémů včetně funkcí psychických.
 
  • 1.2.2. Předmět oboru Fyzioterapie se uplatňuje ve všech subsystémech péče o zdraví - v oblasti podpory a výchovy ke zdraví, v prevenci (primární, sekundární i terciální), v léčebné péči, v rehabilitaci.
   Fyzioterapie svými specifickými prostředky zasahuje tam, kde pohyb a ostatní fyzické i psychické funkce jsou ohroženy procesem stárnutí, zraněním, nemocí nebo vrozenou vadou.
   • Diagnostika
    K pohybové diagnostice používá fyzioterapie speciální kineziologické postupy a testy, fyzikální měření ke stanovení rozsahu pohybu v kloubech a stupně svalové síly, k vyhodnocení pohybových vzorů, posturálního a lokomočního chování pacienta, klienta. Diagnostické postupy vedou ke stanovení terapeutického plánu, ergonomickému poradenství
   • Terapie
    K terapii používá fyzioterapie neinvazivní léčebné prostředky fyzikální povahy. Je to především pohyb a to aktivní i pasivní, mechanické podněty, gravitace, teplo, chlad, tlakové a vztlakové síly vodního prostředí uplatněné ve speciálních postupech, metodách a konceptech pohybové, manuální a reflexní terapie, ergonomické poradenství. Jako doplňující prostředky využívá fyzioterapie i podněty ostatních fyzikálních médií z arteficiálních zdrojů (jako účinky mechanické, účinky světelné energie, elektrického a magnetického pole).
   • Hodnocení
    Hodnocení vyžaduje opětovné vyšetření za účelem zhodnocení dosažených výsledků terapie.
   • Dokumentace
    Dokumentace je vedena v průběhu celého procesu fyzioterapie
 
  • 1.2.3. Cíl
   • Cílem fyzioterapie je zachování a obnovení optimální funkce pohybového systému. Pohyb, jako jeden ze základních atributů pojmu zdraví, působí na ostatní funkce organismu, včetně funkcí psychických.